| شماره تماس : 06132239285
| پست الکترونیکی : info@hyundai-ahwaz.com
| امروز : جمعه ۲۹ / شهریور / ۱۳۹۸
مشخصات روغن گیربکس اتوماتیک انواع خودروهای کیاموتورز
w w w . HYUNDAI - AHWAZ . c o m

جدول مشخصات روغن گیربکس اتوماتیک انواع خودروهای کیا (KIA)

 

ردیف مدل خودرو نوع روغن(AFT) حجم روغن(لیتر) دوره سرویس AFT(کیلومتر)
بازدید تعویض
1 سورنتو Appol Oil ATF Red-I 10 15000 40000
2 موهاوی 3.8 Appol Oil ATF Red-I 10 60000 100000
3 موهاوی 4.6 Shell ATF M1375.4 9.3 60000 100000
4 اپیروس Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 10.9 15000 40000
5 اپتیما Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 9.5 15000 40000
6 سراتو Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 6.6 15000 40000
7 سراتو جدید-ریو Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 6.8 15000 40000
8 اسپورتیج Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 7.8 15000 40000
9 کارنیوال Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 8.5 15000 40000
10 کارنز Diamond ATF SP-III یا SK ATF SP-III 7.8 15000 40000